Informasjonen som finnes på denne siden er anonym, men er ment for kommuneleger fordi det krever kunnskap for å tolke disse på riktig måte. Dette er ikke ment som en offisiell statistikk.

Formålet med denne siden er å gi en oversikt over covid-19 epidemien til bruk i kommuneoverlegens daglige arbeid.
Gi gjerne tilbakemeldinger og ønskede endringer via sykdomspulsen@fhi.no

I covid-19 overvåkningen bruker vi NorSySS, MSIS og laboratoriedatabasen. NorSySS dataene blir oppdatert hver morgen. MSIS og laboratorie dataene blir oppdatert ca kl 13 hver ukedag, i helger og på helligdager blir de foreløpig ikke oppdatert. Det er noe forsinkelse i alle dataene, derfor kan figurene endre seg etter hvert. Mer informasjon om dataene finner du i 'Informasjon' fanen under.

Under kan du velge blant to faner som gir deg forskjellig informasjon:
- Oversikt fanen vil gi deg en rekke figurer, tabeller og kart hvor du kan velge det geografiske området du er interessert i
- Modellering fanen vil gi deg beregninger fra FHIs spredningsmodell hvor du kan velge det geografiske området du er interessert i
- Informasjon fanen gir deg litt mer informasjon om dataene vi bruker

Under vil du se en rekke figurer, kart og tabeller som gir en oversikt over det geografiske området du velger i nedtrekksmenyen under. Du kan begynne å skrive navnet på ønsket fylke eller kommune så vil det automatisk komme opp alternativer.

De røde pilene på x-aksen under figuren indikerer helger og helligdager. Det er som regel færre konsultasjoner hos lege og legevakt i helger og helligdager enn på hverdager. En rød stjerne (*) på x-aksen under figuren indikerer at det er mellom 1 og 4 konsultasjoner i nevneren for NorSySS. Røde stiplede vertikale linjer i figuren indikerer at det ikke er rapportert noen konsultasjoner på denne datoen for dette geografiske området.

Norge: Gir en oversikt over Norge i tillegg til oversikt over alle fylkene. De nasjonale dataene er aggregert på dagsnivå.
Fylke: Gir en oversikt over det valgte fylket i tillegg til en oversikt over alle kommunene i dette fylket. Fylkesdataene er aggregert på dagsnivå.
Kommune: Gir en oversikt over den valgte kommunen i tillegg til en oversikt over resten av kommunene i fylket. Kommunedataene er aggregert på ukesnivå. Vær oppmerksom på at noen kommuner har veldig få konsultasjoner, derfor vil ikke trendene kunne brukes på en god måte. Kommuner med under 500 innbyggere vil mangle aldersdelte figurer pga anonymitet.Figur 1 viser antall covid-19 meldinger til MSIS (blå søyler) sammenstilt med andel konsultasjoner for covid-19 (mistenkt, sannsynlig eller bekreftet) på legekontor og legevakt gjennom NorSySS (rød linje) og andel positive laboratorietester (kun på Norgesnivå). Denne figuren kan gi en oversikt over trendene i forhold til hverandre.

Last ned tabell


Loading...

Figur 2 gir en oversikt over trendene for forskjellige luftveisagens. Vi har inkludert andel konsultasjoner av fire forskjellige enkeltstående ICPC-2 diagnosekoder og en kode der vi har samlet en rekke luftveis diagnoser (R01, R02, R03, R04, R05, R07, R08, R09, R21, R24, R25, R27, R29, R74, R75, R76, R77, R79, R80, R81, R82, R83, R991, R992). Se i fanen «informasjon» for å få navn på diagnosekodene som er med.


Loading...

Figur 3 viser fordelingen av konsultasjoner på lege/legevakt og telefon/e-konsultasjon/oppmøte ved hjelp av søyler som skal leses av på x-aksen til venstre på figuren. Den røde linjen viser andel konsultasjoner per dag og skal leses av på høyre side av figuren.


Loading...

Figur 4 viser andel konsultasjoner med covid-19 (mistenkt, sannsynlig eller bekreftet) diagnose per aldersgruppe. Vær oppmerksom på at aldersgruppene ikke er like store og nevneren er totalt antall konsultasjoner per dag og per geografisk område. Dette gir en oversikt over hvilke aldersgrupper som i hovedsak kontakter lege og legevakt for covid-19. For å se mer på spesifikke aldersgrupper se Figur 5


Loading...

Figur 5 viser andel konsultasjoner med covid-19 (mistenkt, sannsynlig eller bekreftet) diagnose per aldersgruppe. Vær oppmerksom på at nevneren er totalt antall konsultasjoner per aldersgruppe, per dag og per geografisk område. Dette gir en oversikt over hvordan trendene er for covid-19 (mistenkt eller bekreftet) per aldersgruppe.


Loading...

Figur 6 viser andel konsultasjoner med R991 og R992 sammen: Covid-19 (mistenkt, sannsynlig eller bekreftet) og R27: Engstelig luftveissykdom IKA diagnose per geografisk område.Figur 7 viser det geografiske området du har valgt øverst på siden med kumulativt antall konsultasjoner per geografisk område. De kommunene som ikke har legevakt eller legekontor vil bli hvite med rødt 'X' i kartet da vi ikke har noe data over disse kommunene. De som bor i disse kommunene drar til legekontor og legevakt i andre kommuner.


Loading...

Figur 8 viser det geografiske området du har valgt øverst på siden med andel konsultasjoner for R991 og R27. De kommunene som ikke har legevakt eller legekontor vil bli hvite med rødt 'X' i kartet da vi ikke har noe data over disse kommunene. De som bor i disse kommunene drar til legekontor og legevakt i andre kommuner.


Loading...

Under vil du se beregninger fra FHIs spredningsmodell.
En modell baseres på variablene som legges inn og matematiske beregninger. Tallene som vises er forventet spredning i et område. Den faktiske spredningen i det gitte området vil kunne avvike fra det som ble beregnet i modellen.

Vi benytter en matematisk modell som simulerer spredningen av covid-19 i Norge over tid og sted. Modellen tar hensyn til befolkningsstrukturen i hver kommune, informasjon om bevegelser mellom kommunene (med basis i opplysninger fire ganger i døgnet om mobiltelefoners bevegelser mellom kommunene). Modellen er en såkalt SEIR-modell uten aldersfordeling, uten hensyn til demografiske endringer og med tilfeldig miksing mellom mennesker.
Modellen starter med at kjente tilfeller plasseres i tid og sted og dobles. I modellen beveger mennesker seg så gjennom stadiene mottakelig (S), eksponert og smittet, men ikke smittsom (E), smittsom (I) og immun (eller død)(R).

Resultatene fra modellen er beheftet med usikkerhet på grunn av tilfeldighet i smittespredningen, tilfeldighet i mobilitet (om det er smittsomme eller mottakelige som reiser for eksempel) og usikkerhet i de tre kalibrerte parameterne. I tillegg er det flere kilder til usikkerhet som modellen ikke fanger opp, og vi tar ikke høyde for usikkerhet knyttet til modellens øvrige parametre. Modellen er en forenklet representasjon av virkeligheten og bygger på en antakelse om gjennomsnittlig atferd i befolkningen på tvers av alder.

Under vil du se figurer og en tabell som gir en oversikt over det geografiske området du velger i nedtrekksmenyen under. Du kan også begynne å skrive navnet på ønsket fylke eller kommune så vil det automatisk komme opp alternativer.
Du kan også velge tidsrom for visning, enten hele tidsperioden som det er gjort analyser for, eller en måned.

Norge: Gir en oversikt over Norge.
Fylke: Gir en oversikt over det valgte fylket.
Kommune: Gir en oversikt over den valgte kommunen.

Resultatene fra modellen bør tolkes med varsomhet og må alltid ses i sammenheng med annen informasjon og med epidemiologiske vurderinger. Som nevnt over er det mange usikkerhetsmomenter og modellen forbedres stadig.

Spredningsmodellen oppdateres foreløpig en gang i uken. Oppdateringen kan endre tallene da variablene tilpasses ny kunnskap og endringer som skjer i samfunnet. Et eksempel på dette er reproduksjonstallet (R) som blir beregnet for den nåværende perioden. Estimatene for de neste ukene og månedene vil baseres på dette reproduksjonstallet. Det vil derfor bli endringer i grafene og tabellen når reproduksjonstallet endres.

Mer informasjon om variablene som brukes i modellen kan du finne her.

Den røde vertikale linjen angir dagens dato
Daglig insidens viser forventet antall smittede på den gitte datoen.
Antall smittsomme viser forventet antall smittsomme på den gitte datoen.
Antall på sykehus (ikke intensiv) viser antallet som er på sykehus på den gitte datoen. Disse tallene inkluderer ikke de som er på intensivavdelingen.
Antall på intensiv viser antall på intensivavdelingen på den gitte datoen.


Figur 1. Daglig insidens med 95% konfidens intervall. Den røde vertikale linjen angir dagens dato. Vær oppmerksom på at y-skalaen er forskjellig for de forskjellige geografiske områdene.

Figur 2. Antall smittsomme med 95% konfidens intervall. Den røde vertikale linjen angir dagens dato. Vær oppmerksom på at y-skalaen er forskjellig for de forskjellige geografiske områdene.

Figur 3. Antall på sykehus (ikke intensiv) med 95% konfidens intervall. Den røde vertikale linjen angir dagens dato. Vær oppmerksom på at y-skalaen er forskjellig for de forskjellige geografiske områdene.

Figur 4. Antall på intensiv med 95% konfidens intervall. Den røde vertikale linjen angir dagens dato. Vær oppmerksom på at y-skalaen er forskjellig for de forskjellige geografiske områdene.

Tabell 1 viser beregninger fra FHIs spredningsmodell for covid-19 for hver 7. dag i det valgte geografiske området med et estimert tall og 95% konfidens intervall i parentes. Dataene du ser er for disse datoene (ikke aggregert på ukesnivå). I tabellen som du laster ned er konfidens intervall forkortet med CI.

Last ned tabell
Vi får data til covid-19 overvåkingen via NorSySS, MSIS og laboratoriedatabasen

NorSySS er forkortelsen for Norwegian Syndromic Surveillance System som er en del av Sykdomspulsen.
Dette er et overvåkningssystem basert på diagnosekoder (ICPC-2 koder) satt på legekontor og legevakt i hele Norge. Diagnosekodene sendes til Helsedirektoratet som en del av legenes refusjonskrav (KUHR-systemet). Folkehelseinstituttet mottar daglig oppdatert KUHR-data til NorSySS. Dataene er anonyme når vi mottar dem, uten pasientidentifikasjon, men med informasjon om kjønn, aldersgruppe, konsultasjonsdato og sted for konsultasjon.
For å overvåke covid-19 epidemien har vi valgt å følge ekstra nøye med på tre ICPC-2 diagnosekoder i primærhelsetjenesten:
- R991: Covid-19 (mistenkt eller bekreftet) ble opprettet 06.03.2020, men endret til
- R991: Covid-19 (mistenkt/sannsynlig) og R992: Covid-19 (bekreftet) 04.05.2020. For å få mest mulig enhetlig data for hele tidsperioden viser vi R991 og R992 samlet for tiden etter 04.05.2020. Vi vurderer å endre dette etterhvert.
De kliniske tegnene på covid-19 er akutt luftveisinfeksjon med symptomer som feber, hoste og kortpustethet. Det er sesong for vanlig forkjølelse og influensa som også kan gi slike symptomer. Vi ønsker derfor å påpeke at covid-19 diagnosen i denne sammenheng ikke nødvendigvis er koronavirus, men overvåkningen kan gi en oversikt over utbredelse og hvor stort press det er på primærhelsetjenesten.
- R27: Engstelig for sykdom i luftveiene IKA ble anbefalt brukt av referansegruppen for primærmedisinsk kodeverk i Direktoratet for e-helse og Legeforeningen 13.03.2020. Denne koden skal brukes ved sykmelding/konsultasjon/kontakt vedrørende covid-19, med unntak av bekreftet/mistenkt koronavirus-sykdom (https://fastlegen.no/artikkel/diagnosekoder-ved-Covid-19).

MSIS er det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer. Koronavirus med utbruddspotensiale ble definert som ny meldepliktig sykdom i MSIS fra 31.01.2020. Både leger og laboratorier som påviser sykdommen skal melde tilfellet til MSIS. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av covid-19, men angir ikke nøyaktig antall covid-19 smittede i befolkningen.

MSIS laboratoriedatabasen brukes for laboratoriedata. Elektroniske kopisvar går direkte fra laboratoriene inn til MSIS laboratoriedatabase. Tallene oppgjøres på antall personer som testes og ikke antall analyser. En person kan ha fått utført mer enn en analyse for covid-19. Antall testet og andel positive funn blant de testede påvirkes av endringer i testkriterier.

Informasjon om dataene i covid-19 overvåkingen:
- På nasjonalt og fylkesnivå vil figuren vise data per dag (dag.måned). På kommunenivå vil figuren vise data per uke (år-ukenummer).
- Geografisk område basert på stedet for legekonsultasjon, ikke pasientens bosted.
- Dersom du har valgt en av kommunene uten legevakt eller legekontor vil det stå «error» for noen av figurene fordi vi ikke har data. Personene som bor i kommuner uten lege og legevakt benytter legekontor og legevakt i andre kommuner.
- Kommuner med under 500 innbyggere vil mangle aldersdelte figurer pga anonymitet.
- Vær oppmerksom på at noen kommuner har veldig få konsultasjoner, derfor vil ikke trendene kunne brukes på en god måte.
- Konsultasjoner med telefon, legekontakt og e-konsultasjon er samlet i alle figurene bortsett fra figur 3 der de vises hver for seg.
- Konsultasjoner på både legekontor og legevakt er samlet i alle figurene bortsett fra figur 3 der de vises hver for seg.
- Røde piler på x-aksen under figuren indikerer helger og helligdager. Det er som regel færre konsultasjoner hos lege og legevakt i helger og helligdager enn på hverdager.
- Ved 1-4 konsultasjoner i nevneren vil dataene ikke bli vist, men merket med * i eller under figurene.
- Ved 1-4 konsultasjoner i telleren for graf 3,4 eller 5 vil dataene ikke bli vist men merket med * i eller under figurene. For graf 3 gjelder dette kun for oppmøte.
- Den høyeste verdien for andel er 60+.
- Det kan være mer enn 14 dager forsinkelse i dataene da de kommer fra KUHR systemet. Dersom det for noen datoer ikke er registrert noen konsultasjoner fra et geografisk område vil dette vises som røde stiplede linjer i figurene.

Luftvei diagnosekoder (samlet) inneholder:
- R01: Smerte luftveier
- R02: Kortpustethet/dyspne
- R03: Piping i brystet
- R04: Pusteproblem IKA
- R05: Hoste
- R07: Nysing/tett nese
- R08: Nese symptomer/plager
- R09: Bihule symptomer/plager IKA
- R21: Hals symptomer /plager
- R24: Blodig oppspytt/hemoptyse
- R25: Unormalt oppspytt/plager IKA
- R27: Engstelig for sykdom luftveier IKA
- R29: Luftveier symptomer/plager IKA
- R74: Akutt øvere luftveisinfeksjon
- R75: Bihulebetennelse
- R76: Akutt tonsilitt
- R77: Akutt laryngitt/bronkitt
- R79: Kronisk bronkitt
- R80: Influensa
- R81: Lungebetennelse
- R82: Pleuritt IKA
- R83: Luftveisinfeksjon IKA
- R99: Luftveissykdom IKA
- R991: Covid-19 (mistenkt/sannsynlig)
- R992: Covid-19 (bekreftet)

Overvåkingen av covid-19 er noe annerledes enn NorSySS overvåkingen i Sykdomspulsen. Siden diagnosekoden covid-19 (mistenkt eller bekreftet) ble implementert 06. mars har vi ikke mulighet til å gjøre regresjonsanalyser som for de andre diagnosekodene da vi ikke har data bakover i tid (regresjonsanalysene i NorSySS inkluderer 5 år bakover i tid).

Antallet konsultasjoner er lavere i helger, ferier og på helligdager. Dette er spesielt tydelig rundt jul/nyttår og påske, men også i sommerferieukene.

Kommunereformen: Kommuner som har blitt slått sammen og fått et nytt navn vil ikke finnes i oversiktene. Kommuner som har blitt slått sammen med en annen kommune men beholdt navnet vil vises i oversiktene, og beregningene tar hensyn til sammenslåingen. Det samme gjelder sammenslåtte kommuner som får nytt kommunenavn.

Interkommunalt samarbeid om legekontor/legevakt: I NorSyss er geografisk område basert på stedet for legekonsultasjon, ikke pasientens bosted. Derfor vil legekontorets/legevaktens postadresse si hvilken kommune som vises i NorSyss De andre kommunene som er med på det interkommunale samarbeidet vil ikke har noe data.

Type konsultasjon:
Oppmøte inkluderer takstkodene: 2ad, 2ak, 2fk, 11ak, 11ad
Telefonkonsultasjon inkluderer takstkodenene: 1ad, 1ak, 1bd, 1bk, 1h, 1g
e-konsultasjon inkluderer takstkodene: 1be, 2ae


Ved tekniske feil, spørsmål eller tilbakemeldinger vennligst send en mail til sykdomspulsen@fhi.no.

Informasjonen som finnes på denne siden er anonym, men er ment for kommuneleger fordi det krever kunnskap for å tolke disse på riktig måte. Dette er ikke ment som en offisiell statistikk.

NorSySS er forkortelsen for Norwegian Syndromic Surveillance System som er en del av Sykdomspulsen.
Dette er et overvåkningssystem basert på diagnosekoder (ICPC-2 koder) satt på legekontor og legevakt i hele Norge.

Formålet med NorSySS er å se trender og utbredelse av smittsomme sykdommer slik at utbrudd oppdages så tidlig som mulig. I tillegg kan overvåkningen brukes til å vurdere effekt av folkehelsetiltak.

Under kan du velge blant tre faner som gir deg forskjellig informasjon:
- Oversikt fanen vil gi deg en rekke grafer or tabeller hvor du kan velge det geografiske området du er interessert i
- Interaktiv graf fanen vil gi deg en interaktiv graf der du kan velge geografisk område og der du kan zoome inn på spesifikke områder av tidslinjen.
- Informasjon fanen gir deg litt mer informasjon om dataene vi bruker

Under vil du se en rekke grafer og tabeller som gir en oversikt over det symptomet/syndromet og geografiske område du velger i under. For å velge geografisk område kan du begynne å skrive navnet på ønsket fylke eller kommune så vil det automatisk komme opp alternativer.

Norge: Gir en oversikt over Norge i tillegg til oversikt over alle fylkene.
Fylke: Gir en oversikt over det valgte fylket i tillegg til en oversikt over alle kommunene i dette fylket.
Kommune: Gir en oversikt over den valgte kommunen i tillegg til en oversikt over nabokommunene. Vær oppmerksom på at noen kommuner har veldig få konsultasjoner, derfor vil ikke trendene kunne brukes på en god måte. Kommuner med under 500 innbyggere vil mangle aldersdelte figurer pga anonymitet.

Informasjon om dataene kan du se under fanen 'Informasjon'

Mage-tarminfeksjoner er en samlebetegnelse for ICPC-2 kodene Diare (D11), Tarminfeksjon (D70) og Gastroenteritt antatt infeksiøs (D73)

Luftveisinfeksjoner er en samlebetegnelse for Hoste (R05), Akutt øvre luftveisinfeksjon (R74), Akutt bronkitt/bronkiolitt (R78) og Luftveisinfeksjon IKA (R83).


Figur 1 gir to oversikter (bokser) med aldersgrupper vertikalt på venstre side og dato nede på x-aksen. Ved å kombinere disse vil hver firkant i boksen stå for en aldersgruppe og en tidsperiode.

Boksen til venstre viser ukesoversikt. Her ser du 16 uker og 7 aldersgrupper ('totalt' er summen av alle aldersgrupper). Hver firkant i boksen står for en aldersgruppe og en uke. x-aksen nederst i boksen viser år-ukenummer.

Boksen til høyre viser en daglig oversikt. Her ser du 14 dager og 7 aldersgrupper ('totalt' er summen av alle aldersgrupper). Hver firkant i boksen står for en aldersgruppe og en dag. x-aksen nederst i boksen viser år-måned-dag.

Fargen i boksene er laget ut fra beregninger fra de foregående 5 årene i samme geografiske område og samme symptom/syndrom og aldersgruppe (for årene 2006-2010 er 2006-2010 brukt).

Blå farge viser at antallet konsultasjoner er som forventet
Gul farge viser at antallet konsultasjoner er høyere enn forventet
Rød farge viser at antall konsultasjoner er betydelig høyere enn forventet

NB! Boksen til høyre (daglig oversikt) vil ikke vises for de enkelte kommunene.


Figur 1. Ukentlig og daglig oversikt fordelt på aldersgrupper

Loading...Figur 2 gir same type grafer som Figur 1 men for fylker eller kommuner i det geografiske området som er valgt.

Boksen til venstre viser ukesoversikt. Her ser du 16 uker og 7 aldersgrupper ('totalt' er summen av alle aldersgrupper). Hver firkant i boksen står for en aldersgruppe og en uke. x-aksen nederst i boksen viser år-ukenummer.

Boksen til høyre viser en daglig oversikt. Her ser du 14 dager og 7 aldersgrupper ('totalt' er summen av alle aldersgrupper). Hver firkant i boksen står for en aldersgruppe og en dag. x-aksen nederst i boksen viser år-måned-dag.

Fargen i boksene er laget ut fra beregninger fra de foregående 5 årene i samme geografiske område og samme symptom/syndrom og aldersgruppe (for årene 2006-2010 er 2006-2010 brukt).

Blå farge viser at antallet konsultasjoner er som forventet
Gul farge viser at antallet konsultasjoner er høyere enn forventet
Rød farge viser at antall konsultasjoner er betydelig høyere enn forventet

NB! Boksen til høyre (daglig oversikt) vil ikke vises for de enkelte kommunene.


Figur 2. Ukentlig og daglig oversikt fordelt på geografisk område per aldersgruppe
Figur 3 gir en oversikt over antall og andel ukentlige konsultasjoner og daglig og ukentlig ekcess for valgt geografisk område for forskjellige aldersgrupper. Eksess betyr antallet som ligger over grensen mellom forventet antall konsultasjoner og høyere enn forventet antall konsultasjoner, og gir indikasjon på hvor stort avvik det er fra det vi ville forventet for samme tid, aldersgruppe og geografisk område.

- Den svarte streken viser antallet faktiske konsultasjoner det har vært på legekontor og legevakt. Dersom denne streken er i det blå feltet er antallet konsultasjoner er som forventet, om den er i det gule feltet er antallet konsultasjoner høyere enn forventet og om den er i det røde feltet er antallet konsultasjoner betydelig høyere enn forventet for gitt tidsrom, alder og geografisk område.
- Bakgrunnsfargen er laget ut fra beregninger fra de foregående 5 årene i samme geografiske område og samme symptom/syndrom og aldersgruppe (for årene 2006-2010 er 5 fremtidige år brukt).


Figur 3. Ukentlig andel, antall og eksess og daglig eksess fordelt på aldersgrupper
Under vil du se en interaktiv graf som gir en oversikt over det symptomet/syndromet og geografiske område du velger i under. For å velge geografisk område kan du begynne å skrive navnet på ønsket fylke eller kommune så vil det automatisk komme opp alternativer.

Informasjon om dataene (se også i fanen 'informasjon'):
- Både telefon og legekontakt er inkludert i grafene.
- Geografisk område er basert på stedet for legekonsultasjon, ikke pasientens bosted.
- De kommunene som ikke har legevakt eller legekontor finner du ikke i listen over geografisk område da vi ikke har noe data over disse kommunene. De som bor i disse kommunene drar til legekontor i andre kommuner.
- Det kan være 14 dager forsinkelse i dataene da de kommer fra KUHR systemet. Dersom det for noen datoer ikke er registrert noen konsultasjoner fra et geografisk område vil dette vises som røde stiplede linjer i grafene.

Mage-tarminfeksjoner er en samlebetegnelse for ICPC-2 kodene Diare (D11), Tarminfeksjon (D70) og Gastroenteritt antatt infeksiøs (D73).

Luftveisinfeksjoner er en samlebetegnelse for Hoste (R05), Akutt øvre luftveisinfeksjon (R74), Akutt bronkitt/bronkiolitt (R78) og Luftveisinfeksjon IKA (R83).

Ved å skyve på rundingene på “Tidsintervall” linjen kan man zoome inn på grafen.Loading...
Vi får data til denne overvåkingen via NorSySS Diagnosekoder som registreres hos lege eller legevakt sendes til Helsedirektoratet som en del av legenes refusjonskrav (KUHR-systemet). Folkehelseinstituttet mottar daglig oppdatert KUHR-data til NorSySS Dataene er anonyme når vi mottar dem, uten pasientidentifikasjon, men med informasjon om kjønn, aldersgruppe, konsultasjonsdato og sted for konsultasjon.

Informasjon om dataene vi bruker i NorSySS:
- Både telefon og legekontakt er inkludert
- Legekontor og legevakt er inkludert
- Geografisk område basert på stedet for legekonsultasjon, ikke pasientens bosted
- De kommunene som ikke har legevakt eller legekontor har vi ikke noe data for. De som bor i disse kommunene bruker legevakt og legekontor i andre kommuner. Dersom du har valgt en av kommunene uten legevakt eller legekontor vil det stå «error» for noen av grafene fordi vi ikke har data.
- Personene som bor i kommuner uten lege og legevakt benytter legekontor og legevakt i andre kommuner
- Antallet konsultasjoner er vanligvis lavere i ferier og på helligdager. Dette er spesielt tydelig rundt jul/nyttår og påske, men også i sommerferieukene.
- Det kan være 14 dager forsinkelse i dataene da de kommer fra KUHR systemet. Dersom det for noen datoer ikke er registrert noen konsultasjoner fra et geografisk område vil dette vises som røde stiplede linjer i grafene.

Fargekoder i grafene:
- Bakgrunnsfargen er laget ut fra beregninger fra de foregående 5 årene i samme geografiske område og samme symptom/syndrom og aldersgruppe (for årene 2006-2010 er 5 fremtidige år brukt).
- Blå bakgrunnsfarge viser at antallet konsultasjoner er som forventet
- Gul bakgrunnsfarge viser at antallet konsultasjoner er høyere enn forventet
- Rød bakgrunnsfarge viser at antall konsultasjoner er betydelig høyere enn forventet
- I grafer der det er en svart strek viser det antallet faktiske konsultasjoner. Dersom denne streken er i det blå feltet er antallet konsultasjoner er som forventet, om den er i det gule feltet er antallet konsultasjoner høyere enn forventet og om den er i det røde feltet er antallet konsultasjoner betydelig høyere enn forventet for gitt tidsrom, alder og geografisk område.

Kommunereformen: Kommuner som har blitt slått sammen og fått et nytt navn vil ikke finnes i oversiktene. Kommuner som har blitt slått sammen med en annen kommune men beholdt navnet vil vises i oversiktene, og beregningene tar hensyn til sammenslåingen. Det samme gjelder sammenslåtte kommuner som får nytt kommunenavn.

Små kommuner: Kommuner med under 500 innbyggere vil ikke kunne se grafer for aldersgrupperinger, men bare 'totalt antall'. Dette er av hensyn til personvern.

Interkommunalt samarbeid om legekontor/legevakt: I NorSySS er geografisk område basert på stedet for legekonsultasjon, ikke pasientens bosted. Derfor vil legekontorets/legevaktens postadresse si hvilken kommune som vises i NorSySS. De andre kommunene som er med på det interkommunale samarbeidet vil ikke vises i NorSySS

Type konsultasjon:
Oppmøte inkluderer takstkodene: 11ad, 11ak, 2ad, 2ak, 2fk
Telefonkonsultasjon inkluderer takstkodenene: 1ad, 1ak, 1bd, 1bk, 1g, 1h
e-konsultasjon inkluderer takstkodene: 1be, 2ae

Ved tekniske feil, spørsmål eller tilbakemeldinger vennligst send en mail til sykdomspulsen@fhi.no